ระบบสืบค้นจดหมายและพัสดุ กลุ่มภารกิจไปรษณีย์มหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รหัส ประเภทจดหมาย ชื่อ-นามสกุลผู้รับ หน่วยงาน สถานะ รายละเอียด
EQ 7316 9839 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5572 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EX 1644 4763 8 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 1187 7160 3 TH EMS ปริยาตม์ บุนนาค ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 0015 5910 5 TH EMS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6421 4117 8 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 3715 3994 0 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 9010 7715 5 TH EMS อธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EN 5194 2904 7 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EL 6396 0530 0 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RJ 6750 0512 7 TH ลงทะเบียน อธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 0862 9865 0 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6933 4146 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 1080 3991 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 7826 2901 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5520 0 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5515 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4455 9080 2 TH EMS รองอธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 9866 7252 7 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RL 0705 0196 7 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 4456 6510 3 TH ลงทะเบียน อธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 7316 9822 9 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5348 1 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5354 9 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6071 3882 7 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 8461 0948 2 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 9520 6925 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
ER 2065 1935 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 8728 2949 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
ER 0297 4613 9 TH EMS อธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 8647 5720 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6421 7212 7 TH EMS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5462 9 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6592 0304 4 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EG 5947 0130 9 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 1676 7349 1 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 9641 1607 1 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 6506 5090 1 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 6528 8264 2 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RL 0259 5324 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 9617 6851 6 TH ลงทะเบียน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RL 2997 8550 6 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RL 1165 6707 4 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 1934 0713 7 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 1934 0711 0 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
RK 8120 6176 3 TH ลงทะเบียน อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 3948 2452 3 TH EMS อธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 0007 4316 7 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EN 1626 1391 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6933 4664 9 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5328 8 TH EMS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 6933 4553 8 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5307 5 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4455 8884 3 TH EMS รองอธิการบดี ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 3164 7154 4 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 5451 4278 4 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 3573 7822 6 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EP 9010 7450 3 TH EMS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5232 2 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ
EQ 4803 5274 7 TH EMS อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์บริหารกลาง นำจ่ายผู้รับ

หน้า