เพลง

 

     ขอเชิญชาวจุฬาฯ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยส่งบทเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่คุณแต่งเองในสไตล์ที่คุณชื่นชอบ ไม่จำกัดความยาว รูปแบบและประเภทของบทเพลง ชิงเงินรางวัล รวม ๗ หมื่นบาท พร้อมเกียรติบัตร ผลงานที่ได้รับ รางวัล ๕ เพลงจะจัดทำเป็นซีดีเพลงชุด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งจะเผยแพร่สู่ประชาคมจุฬาฯ และสาธารณชน ตลอดจนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     การประกวดแต่งเพลง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในกิจกรรม “โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชปณิธาน และตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรวมพลังและศักยภาพของทุกภาคส่วนของจุฬาฯ ในการศึกษาและถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมจุฬาฯ และชุมชนภายนอก อันจะช่วยให้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแพร่กระจายออกไปและส่งผลกระทบในวงกว้าง สามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่สังคมและประเทศชาติ ผ่านกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อาทิ การจัดพิมพ์หนังสือชุด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การจัดทำซีดีซอฟต์แวร์คำนวนการใช้พลังงานอย่างประหยัด คู่มือ “การวางแผนพลังงานระดับท้องถิ่น” การประกวดแต่งเพลง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” การประชุมวิชาการ “ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นต้น

     ผู้สนใจสามารถส่งผลงานในรูปแบบแผ่น CD ที่บันทึกเสียงบทเพลง พร้อมเนื้อเพลงและ/หรือโน้ตเพลง มาที่ สำนักงานสารนิเทศ จุฬาฯ อาคารจามจุรี ๒ ตั้งแต่บัดนี้ - วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ ประกาศผลการตัดสินวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. ๐-๒๒๑๘-๓๓๖๔-๕

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม (PDF Format)

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๒๐๒ อาคาร จามจุรี ๔ ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดี เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลการประกวดแต่งเพลง "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม "โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ ๙๓ ปี เพื่อนำผลงานที่ได้รับรางวัลมาจัดทำเป็นซีดีเพลงชุด "ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง" เผยแพร่สู่ประชาคมจุฬาฯ และสาธารณชนตลอดจนใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการฯ ต่อไป โดยมี ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ ผู้แทนคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน จากนั้นอธิการบดีได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล รวมทั้งได้มอบของที่ระลึกแก่ ศ.ดร.วีรชาติ เปรมานนท์ และ อ.ชัยรัตน์ วงศ์เกียรติขจร คณะกรรมการตัดสิน ซึ่งมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้

รางวัลที่ 1 เพลง ชีวิตพอเพียง (รับฟังและดูเนื้อเพลง)

รางวัลที่ 2 เพลง แค่เพียงพอ ก็พอเพียง (รับฟังและดูเนื้อเพลง)

รางวัลที่ 3 เพลง เส้นทางพอเพียง

รางวัลชมเชย เพลง ร่มโพธิ์ทองของแผ่นดิน

รางวัลชมเชย เพลง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รางวัลชมเชย เพลง เพียงพอดี

รางวัลชมเชย เพลง พอเพียง

รางวัลชมเชย เพลง ตอบแทนพ่อด้วยพอเพียง

รางวัลชมเชย เพลง พอ

รางวัลชมเชย เพลง อยู่ที่ความพอเพียง