กวีนิพนธ์

 

     จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ จัดโครงการประกวดกวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ หัวข้อ “ค่านิยมพอเพียง” ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสใช้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษรังสรรค์บทกวีที่มีสาระ และกลวิธีการประพันธ์ที่เหมาะสมและได้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และบทกวีที่ดีเด่น ที่ได้รับการคัดสรรจะได้รับประกาศเกียรติคุณ และเผยแพร่สู่สังคมในวงกว้างต่อไป เนื้อหาของกวีนิพนธ์ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ไม่จำกัดความยาวและรูปแบบคำประพันธ์

รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท

 

รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท

 

รางวัลชมเชย 5 รางวัล ๆ ละ 1,000 บาท

 

ส่งผลงาน ภายในวัน พุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์ ชั้น 11 อาคารบรมราชกุมารี

 

ประกาศผลการประกวด ภายในเดือนธันวาคม 2553

Sufficiency is the catchword of the day
Adjustable for everyone in every way
We have enough of everything under the sun.
We have plenty of material, development, education.
There is nothing else for us to yearn for,
So aspire no further, desire no more.
Stay satisfied and we’ll be blessed
With true and simple happiness.

How come all these notions are present
In society where millions of advertisement
Constantly lure us to sleep and dream
Of new purchases, products and all extreme
Luxury to carry us off from reality;
Where politicians poison people’s mind to believe
That there is a grace we can rightly achieve
By being self-sufficient despite the poverty,
With nothing to eat, we can feed on philosophy;
While they soak themselves in extravagance,
Living a life of wasteful indulgence,
And doing a bit of charity
For the press reports occasionally.
It is revolting,
These false values and deceit.

Do not believe in what they say.
Do not listen even to me.
Sufficiency is what you see
From leaves that ever fall from trees,
From stems that bend when too heavy
With ripen fruit and snap,
From cactus leaves that turn to spines,
From rise and fall of ocean tides,
And rain that climbs the river bank
Until it overflows.

All things have their own rules and limits;
Let those who know what for you best fits
Draw the same breath you breathe into their lung,
Have the same dream you have, taste from the same tongue,
Perceive through the same eyes,
And swear they have the same mind.

Forget the word Sufficiency;
The concept is wholly imaginary
Unless it originates from within.
Depend solely on your own judgement;
Sow self-knowledge, reap self-dependence,
For what is truly important
Is not what they say you need and should
But what you know you need and could.
Simply learning your own devices;
Whatever you think is right, is right.
Then hear no more—all suffice.

                                                                                                                                                   

Phacharawan Boonpromkul/Poet

The sun was nice and bright.
It was a lovely day.
So Olin and Lily
Both went outside to play.

Mommy Annie went out
But she will be back soon.
She told her little ones
That she’ll be back at noon.

Their garden was so big,
So many games that they could play.
But little Olin said,
“Let’s treasure hunt today.”

Lily ran to the left.
Olin ran to the right.
Together they worked
And searched the treasure site.

Then Lily said, “Olin,
Come here and see!
I’ve found something
Under the apple tree!

“Here, Olin, here,
I’ve got it in my hand!
Buried secret treasure
From a far away land!”

And in her hand
Two coins were found.
They looked real old,
Dirty and round.

“Hey lovely Lily!”
Olin said out loud.
“I wonder if I can look
At the coins you found.”

“I like them,” He said.
“I like them a lot.
They look so much better
Than all the coins I’ve got.”

“I wonder sister
If I could have one.
I like how they glitter
In this Sunday sun.”

Then Lily said,
“Of course, you can have one,”
My little baby brother.
Which one do you want,
This one or the other?”

“Thank you lovely Lily.
This may take a long while
Because I like them both,”
Olin said with a smile.

“I think I’ll take this one,”
Olin said to Lily.
Then he laughed and danced around
And he looked pretty silly.

Then Lily said, “I bet,
There’s more treasure to be found.
We cannot stop just yet.
We need to look around.”

“Yes,” said Olin,
“Treasure hunters never rest.
Let’s continue Lily.
We must do what we do best.”

Lily went left.
Olin went right.
And once again
They searched the treasure site.

Lily went straight
To the apple tree,
But there were only apples
And nothing else to see.

Meanwhile…
While Olin was searching near some rocks,
He saw something hanging out
From his little letter box.

Then he got up
And as fast as a fox,
He hurried to
The letter box.

And hanging out the box
Was a small paper bag.
And hanging from the paper bag
He could see a big price tag.

It said:
Mister Sandy’s Magic Candy
Buy nine and get one free!
To get two more candies next time,
Bring this price tag to me!

He opened the bag
And saw candies inside
And because they looked yummy,
His mouth opened wide.

Olin poured them out
And counted them one by one.
He looked very happy,
Counting his candies in the sun.

“One, two, three, four, five,
Six, seven, eight, nine, ten.
There are ten candies,”
Olin said and then…

He put nine candies back into the bag.
He left one candy out.
He opened that candy’s wrapping
And put the candy in his mouth.

“Yummy, yummy.
I like how it tastes,”
Olin said happily
With a smile on his face.

When Olin found Lily
Under the apple tree,
He said, “Look here Lily!
There’s something you need to see!”

“I have found great treasure.
It is something I can eat.
Mister Sandy’s Magic Candies
Are delicious and sweet.”

Then Lily asked Olin,
“How many have you got?
Have you got a few?
Or have you got a lot?”

Then Olin said,
“I have nine.
But they are all mine.”

“I don’t understand,” said Lily.
“Do you mean you don’t want to share?
If that is the case,
I think it is not fair.
For earlier today,
I shared my treasure with you.
I don’t understand.
Why can’t you do the same too?”

“I don’t care!” said Olin.
“I don’t care! I don’t care!
I don’t care what you say!
I’m not going to share!”

“Oh baby brother,” Lily begged,
“Can I at least have one?”
“No, silly Lily!” Olin said.
“You’re going to have none!
Me, nine. You, none,
Not even one.”

Then poor Lily cried
Till her eyes turn red.
But wicked Olin
Just laughed and said:

“I don’t care!
I don’t care!
I’m not going
To share!”

Poor Lily was sad
Because Olin didn’t want to share.
Poor Lily was so hurt inside
That she could no longer stand there.
So to the house she ran
And then she went inside.
She ran up to her room.
And there she cried, and cried, and cried.

But Olin did not mind
That Lily left him alone.
He did not need silly Lily.
He could play on his own.

Olin put his hand in the candy bag
And then he took out four.
He said, “Yummy, yummy, candies.”
And then he ate them all.

When he finished them,
He said, “I think that is enough for now.
Perhaps, I’ll leave them in the house.”
But then Olin raised an eyebrow.

“Oh no,” Olin said,
“I can’t take them inside.
Someone will steal my candies.
I need a place for them to hide.
Like the world’s greatest treasures,
I’ll hide it in the ground.
I’ll dig a hole and hide it there.
My treasure will never be found.”

Just like a dog
Hiding a bone,
He dug a hole
Nearby some stones.
He hid his candies
In his new hole,
A secret place
That only he would know.

When Olin was done
With his little dig,
He was covered in dirt
Just like a little pig.

Then Mommy Annie came back.
Olin saw her at the door.
She looked a bit surprised
At the strange boy she saw.
“Olin!” Mommy Annie said,
“What are you doing there?
Why is there so much dirt
On your fingers, face and hair?
And where is my little Lily?
Why is she not here with you?
Did you have a fight?
Olin, what did you do?”

But Olin did not speak
He did not know what to say.
So he pointed at the house
So his mom would go away.

“Olin you, too, will go inside,”
Mommy Annie said.
“You’ll clean yourself with soap
And then shampoo your head.”

Olin hates taking baths
So he did not want to go.
He hated water, soap and shampoo.
He is the dirtiest boy you know.

But in the end he went inside,
Took off his clothes and took his shower.
But because he was so dirty,
It took him more than half an hour.

When he was done and walked outside,
He saw mom waiting at the door.
He looked at her. He was surprised.
He said, “Mom, who are you waiting for?”

“I wait for you.”
His mommy said.
When he heard this,
His face turned red.

Then his mom said,
“Please come with me.
Let’s have a talk
While I have tea.”

Olin sat on his mother’s lap,
For he liked doing that.
Then while Mom drank tea,
They had a little chat.

“My little darling,” his mom said,
“There were enough candies for two.
The candies in the letter box
Are not only just for you.
This morning before I went to work,
While I was at the front door,
I met a man called Mister Sandy.
He’s opened a new candy store.
Mister Sandy gave ten candies to me.
Then he walked around the block.
I didn’t have time to give them to you.
I left the candies in the letter box.

“I know you thought it was your treasure.
But still it does not mean that you can’t share.
The greatest treasure of the world means nothing
If you have no-one to love and care.

 

“When Lily finds her treasure,
She shares her treasure with you.
Do you know why she does that?
She loves you just like I do.

“The world has many problems
Because people don’t want to share.
Some people are just so greedy.
Some people just don’t care.
But Olin you are not like them.
You’re so much better than that.
I hope you’ll try to share next time.”
Mommy Annie kissed him and gave him a pat.

Then Olin felt really bad.
Because he had made Lily sad.

Now Olin wanted
To make things right
So again he went out
To the treasure site.

With both his hands
He dug up a hole,
At the same spot he dug
A moment ago.

When Olin found his candies,
Again he was covered in dirt.
There was dirt on everything:
His face, his hair, his new clean shirt.

Olin ran to Lily’s room
And saw her in her bed.
He put the candies
In Lily’s hand and said:
“Lily, I’m so sorry
That I didn’t share before.
Oh, they are so yummy.
I wish I had some more.”

“Oh, Olin,” Lily said,
“I’ll share with you.
I’ll give you three
And I’ll take two.”

Then they enjoyed
Eating yummy candies on Lily’s bed,
But then Mummy Annie
Came in the room and said:
“Olin, why are you so dirty?
Olin, what did you do?
You had a bath just now.
Why is there so much dirt on you?
You’ll take another bath
With shampoo and soap.
And this time
You will stay clean for good, I hope!”

Then Olin said,
“No, not again,
Not another bath!”
And that’s the end.

 Preeyakit Buranasin/Poet